Rekenen

Rekenen


Na het overleg met de school van uw kind, zal ik uw kind screenen om te zien wat de specifieke leerbehoeften zijn. Hierna volgen afspraken met u, uw kind en de school.

Als het automatiseren om aandacht vraagt, zal ik de JaMaRa rekenmethode toepassen.

Leerlingen uit de bovenbouw kunnen via een stappenplan verhaalsommen oefenen waardoor het inzicht verbetert.

Omdat het inslijpen om veel herhaling vraagt, wordt soms huiswerk meegegeven.


JaMaRa


JaMaRa is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS.

Kinderen die op school vastlopen met rekenen en waar school eigenlijk de hoop al heeft opgegeven zijn gebaat bij JaMaRa.


JaMaRa gaat ALTIJD terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om later met grote getallen te gaan rekenen. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, gaat er pas verder gerekend worden. Per sessie wordt er dan ook gekeken of uw kind toe is aan een volgend niveau. Er wordt een enkele strategie aangeleerd, die toepasbaar is op alle getallen van 1 tot oneindig. Daarnaast leert Jamara het kind rekenen in units plaats van tellen, waardoor het werkgeheugen niet belast wordt en het kind door kan krijgen hoe een en ander met betrekking tot optellen, aftrekken en inwisselen in elkaar grijpt. JaMaRa leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Rekenzwakke kinderen doen dit vrijwel altijd op een verkeerde manier. Jamara revalideert het denkproces. Tijdens het oefenen worden er zgn. ankers aangebracht, waarop het kind kan terugvallen. Dit zijn de steunpunten binnen de rekenhandelingen waarmee het kind niet meer verdwaalt of de kluts kwijt raakt.


De eerste niveaus moeten goed beheerst worden door uw kind. Dit zal dan ook iets langer duren dan de volgende (hogere) niveaus.


Thuis wordt er ook iets van u verwacht.

Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer.Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben:

Hoeveelheids- en getalbegrip

Getalstructuur

Automatiseringsvaardigheden

Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JaMaRa.Bij JaMaRa wordt er uitgegaan van de volgende punten:

1 eenduidige strategie

zo concreet en dicht mogelijk bij het kind

zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten

zo min mogelijke talige rekenactiviteit

koppeling hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen

inzicht in getalstructuur aanbrengen

op de juiste wijze leren automatiserenDe eerste sessie zal een "onderzoekssessie" zijn.

Hierin wordt er naar verschillende onderdelen gekeken die eventuele leerproblemen in de weg zouden kunnen zitten.

Vasstellen hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en automatiseringstechniek

Instaptoets om rekenautomatiseringsniveau te bepalen

Bespreken uitkomsten

Bespreken doelen

Opstellen plan van aanpak